واحد تولید

در واحد تولید و مونتاژ ، محصولات در بخشهای جداگانه تولید فلزی و تولید الکترونیک طراحی و ساخته می شوند