برج روشنایی استادیومی پتروشیمی بوشهر

برج روشنایی استادیومی پتروشیمی بوشهر

پروژه طراحی و تولید و اجرای برج های روشنایی استادیومی پتروشیمی بوشهر (عسلویه) بمنظور تامین روشنایی سایت کارگاهی پتروشیمی بوشهر از پروژه های روشنایی نیک تابان صبا است. در این پروژه، روشنایی محوطه با استفاده از دکل های روشنایی استادیومی به ارتفاع ۲۵ متر تامین گردیده است. کلیه مراحل طراحی روشنایی ، طراحی سازه و تولید و ساخت و نصب و راه اندازی توسط کارشناسان و پرسنل متخصص نیک تابان صبا صورت گرفته است.