پایه چراغ

پایه چراغ خیابانی بمنظور تامین روشنایی معابر خیابانی و جاده ای با استفاده از چراغ خیابانی LED و گازی (HID ) در ارتفاع ۳ الی ۱۴ متر در  طراحی و تولید می گردد. طرح روشنایی و شبیه سازی توسط کارشناسان واحد طراحی روشنایی بر مبنای الزامات و استانداردهای معابر مختلف خیابانی و جاده ای قبل از اجرای پروژه در اختیار کارفرما و مشاور قرار می گیرد. ارتفاع پایه ، محل قرار گیری و توان چراغ خیابانی مورد استفاده و نوع آن بر مبنای طراحی روشنایی و الزامات روشنایی معابر مختلف و  میزان شدت نور و درخشندگی مورد انتظار تعیین می گردد. 

تولید کننده برج نوری تولید برج نوری